PARAQITU NË

Rregullat për pjesëmarrje :

 • Paraqitja për pjesëmarrje bëhet me mbushjen e aplikacionit të dhënë më poshtë.
 • Të gjitha materjalet e dërguara të jenë të inçizuar nëpërmjet të telefonit celularë.
 • Materjali i inçizuar duhet të jetë origjinal dhe të mos i tejkalojë parimet e të drejtës së autorit.
 • Коnkursi është i hapur gjatë gjithë vitit. Afati i fundit për paraqitjen në festivalin e këtij viti është 20 nëntorë. Filmat që do të arrijnë pas kësaj date do të marrin pjesë në Festivalin Celularë 2016.
 • Kohëzgjatja e filmave është deri në 10 minuta.

Mënyra e paraqitjes së konkursit:

 • Plotësimi i aplikacionit në ueb faqen, ndërsa materjali i inçizuar(video) të jetë e bashkangjitur në faqen 4shared dërsa tek ne e dërgoni linkun për Download të videos.
  Vërejtje: Videoja e bashkangjitur duhet ta ketë titullin e njëjtë si edhe atë çka e keni shënuar tek aplikacioni.

ose

 • Маterjali të jetë i vendosur në mpg2 format dhe e dorëzuar në zyrën me p. fax 820, 1001 Shkup, Republika e Maqedonisë.

Каtegoritë:

Pjesëmarrësit e festivalit me filma të çfarëdo lloji: fiksion, video muzikale, realitet, mbledhja e lajmeve elektronike ose përallë nëpërmjet të fotografive.

Shpërblime:

 • - Shpërblimi i pare nga juria për film më të mirë – “Ratka IlievskaРатка – Lale”

Publikimi I rezultateve:

 • Filmat të selektuar të inçizuar me telefon celularë do të jenë të shfaqura në Festivalin Celularë 2015
 • Të gjitha filmat të arrira pas mbarimit të festivalit do të jenë në dispozicion për publikun në faqen zyrtare të festivalit.
 • Filmat më të mirë do të jenë të shfaqura në festivalet Ndërkombëtare që janë një pjesë e rrjetit të festivaleve për filma të inçizuar me telefon celularë dhe do të jenë në konkurrencë zyrtare të Festivaleve të cilët janë partnerët tanë.